OGŁOSZENIE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 PODPROGRAM 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje mieszkańców Gminy Hanna o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj.:

-1.823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej

-1.410,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie.

Termin składania oświadczeń: od 23 października 2023r. do 31 grudnia 2023r.

Brak złożenia stosownego oświadczenia lub złożenie oświadczenia po dniu 31.12.2023r. będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji żywności w Podprogramie 2023

 

Edyta Drzymalska

Kierownik GOPS w Hannie

 

Szczegółowe informacje na temat FEPŻ znajdują się na stronie: https;//www.fepz.gov.pl