ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje   się   w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • kropka   niepełnosprawnemu dziecku;
 • kropka   osobie   niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia,  jeżeli  legitymuje  się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • kropka   osobie, która ukończyła 75 lat;
 • kropka   osobie  niepełnosprawnej  w wieku  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się  orzeczeniem o umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  niepełnosprawność  powstała  w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości:

- od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. w wysokości 184,42 zł. miesięcznie

- od dnia 1 listopada 2019 r. w wysokości 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na dochód.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • kropka   osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • kropka   osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • kropka   dowód osobisty wnioskodawcy,
 • kropka   akt urodzenia dziecka,
 • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kropka   inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w zależności od sytuacji rodziny.

Osoba, która w trakcie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z GOPS uzyska prawo do dodatku pielęgnacyjnego, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym ośrodek, pod rygorem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.