Zgodnie z Art. 9d. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

W dniu 1 czerwca 2012 roku zarządzeniem Wójta Gminy został powołany zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.