Nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

  1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Karta zgłoszenia do programu wraz z klauzulą RODO dostępna jest do pobrania poniżej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie.

 

Do karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”– edycja 2024 należy dołączyć:

  1. w przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

lub

  1. w przypadku osoby z niepełnosprawnościami kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych

 

Kartę zgłoszenia do programu należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie przy ul. Rynek 2/1, w terminie do 08.09.2023r.

 

Link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024