Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 683 550,00 zł

– całkowita wartość: 683 550,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Gminy Hanna:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.

 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 na obszarze Gminy Hanna zapewnione zostaną:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 16920 godzin usług asystenckich;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Informacje na temat realizacji Programu na obszarze Gminy Hanna można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie lub pod numerem telefonu 83 3798208.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny- czyli pokrewieństwo 1 i 2 stopnia (dzieci – rodzice, wnuki – dziadkowie, rodzeństwo) a także  współmałżonkowie

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  • kropka   nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
  • kropka   w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje   się   w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje zasiłek dla opiekuna.