OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje mieszkańców Gminy Hanna o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w ramach Podprogramu 2021 PLUS.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie w terminie do 30.11.2022 r.

Brak złożenia stosownego oświadczenia będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji darów żywnościowych w Podprogramie 2021 PLUS

Wnioski do uzupełnienia w ośrodku.

Edyta Drzymalska

Kierownik GOPS w Hannie