Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Wysokość zapomogi:

Jednorazową zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka oraz które przysposobiły dziecko).

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Termin składania wniosku:

  • kropka   12 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka,
  • kropka   12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia- w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego,
  • kropka   wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niezbędne dokumenty:

  • kropka   wypełniony wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
  • kropka   akt urodzenia dziecka,
  • kropka   dowód osobisty wnioskodawcy,
  • kropka   zaświadczenie o wyskości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
  • kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie
  • kropka   informacje sądu o postępowaniu o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
  • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.