Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • Kropka   95  zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • Kropka   124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • Kropka   135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • Kropka   18 roku życia,
 • Kropka   21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 • Kropka   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • Kropka   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • Kropka   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • Kropka   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • Kropka   pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • Kropka   osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 •       kropka2   rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 •       kropka2   ojciec dziecka jest nieznany,
 •       kropka2   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 •       kropka2   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • Kropka   członkowi  rodziny  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
 • Kropka   kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 • Kropka   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • Kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • Kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
 • Kropka   zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
 • Kropka   w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,
 • Kropka   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • Kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • Kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • Kropka   oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 • Kropka   zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,
 • Kropka   kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Kropka   informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • Kropka   kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 • Kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Kropka   dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Kropka   dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Kropka   dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Kropka   dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Kropka   dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • Kropka   95  zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • Kropka   124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • Kropka   135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, nie przekracza kwoty 674 zł na osobę.

Natomiast, jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • Kropka   18 roku życia,
 • Kropka   21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole,
 • Kropka   24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • Kropka   dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • Kropka   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • Kropka   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • Kropka   pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • Kropka   osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 •       kropka2   rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 •       kropka2   ojciec dziecka jest nieznany,
 •       kropka2   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 •       kropka2   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • Kropka   członkowi  rodziny  przysługuje  na  dziecko  zasiłek  rodzinny  za  granicą,  chyba  że  przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Niezbędne dokumenty:

 • Kropka   poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
 • Kropka   kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 • Kropka   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • Kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • Kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
 • Kropka   zaświadczenie  szkoły,  w  przypadku,  gdy  dziecko  ukończyło  18  rok  życia, lub  oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły,  oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej,
 • Kropka   w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty oraz umowa o pracę,
 • Kropka   dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • Kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • Kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • Kropka   oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu,
 • Kropka   zaświadczenie ze szkoły z wyszczególnieniem otrzymanego stypendium,
 • Kropka   kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica  dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • Kropka   informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • Kropka   kopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się,
 • Kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Kropka   dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Kropka   dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Kropka   dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Kropka   dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • Kropka   dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • Kropka   dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wysokość dodatku:

 • kropka   dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości: 1 000 zł.

Od  1 stycznia  2012   roku  prawo  do  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  urodzenia  dziecka  i  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w zaświadczenia oświadczeniem.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 • kropka   zaświadczenie lekarskie potw. pozostawanie kobiety pod opieką lekarską,
 • kropka   skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • kropka   kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamości osoby ubiegającej się o zapomogę  (dowód osobisty lub paszport wraz z oryginałem do wglądu),
 • kropka   zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne lub oświadczenie,
 • kropka   zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego lub oświadczenie,
 • kropka   informacja sądu o postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

 • kropka   24 miesięcy kalendarzowych;
 • kropka   36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • kropka   72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • kropka   bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • kropka   podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • kropka   dziecko  przebywa  w   placówce  zapewniającej  całodobową  opiekę przez  więcej  niż  5  dni   w tygodniu z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 • kropka   w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym);
 • kropka   zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego albo oświadczenie;
 • kropka   zaświadczenie z ZUS stwierdzające, że osoba była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych albo oświadczenie;
 • kropka   zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie;
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium w/w państw.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • kropka   drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • kropka   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • kropka   ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje w wysokości po 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Natomiast w przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi po 273,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 546,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym);
 • kropka   kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka;
 • kropka   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • kropka   kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie alimentów;
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz strona o zasiłku rodzinnym).

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • kropka   do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • kropka   powyżej  16  roku  życia  do  ukończenia  24 roku  życia  jeżeli  dziecko legitymuje  się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:

 • kropka   90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • kropka   110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym),
 • kropka   orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

 Dodatek  przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje   na pokrycie  części  wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w  której znajduje się  siedziba  szkoły  a  także  na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

Wysokość dodatku:

 • kropka   113 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła,
 • kropka   69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym),
 • kropka   zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • kropka   dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
 • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu  dziecka  a  także  osobie    uczącej    się    na    częściowe    pokrycie    wydatków   związanych   z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wysokość dodatku

Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100 zł.

Wniosek  o  wypłatę  dodatku  składa  się  do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Niezbędne dokumenty:

 • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów