Osoby chore lub starsze mogą uzyskać pomoc pracownika socjalnego w załatwianiu codziennych potrzeb życiowych, ułatwieniu kontaktów z placówkami służby zdrowia, załatwieniu świadczeń .itp.

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. Poza takim definiowaniem pracy socjalnej spotykamy się często z jej szerszym rozumieniem.
Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. Pracownik socjalny we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi, fundacjami i innymi podmiotami pomaga w integracji osób dotkniętych niepełnosprawnością ze środowiskiem.
PRACA SOCJALNA polega m.in. na :
· pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji,
· umówieniu rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej,
· skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim,
· utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach,
· pomocy w redagowaniu pism procesowych,
· pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: wnioski na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski do komornika, redagowanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego itp.
· współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji o małoletnich dzieciach,
· udziale w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół,
· stałej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń, a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób,
· pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS/KRUS,
· kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie,
· stałej współpracy z placówkami służby zdrowia,
· udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i uczenie ich tego,
· kierowaniu wniosków z urzędu do GKRPA w Hannie,
· uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej,
· motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego,
· kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni Leczenia Uzależnień,
· informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy