Drukuj
Pomoc rodzinie

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1228)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć:

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 2. utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy z PUP, (PUP Włodawa – oświadczenie)
 3. utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 4. utrata zatrudnienia z umowy zlecenia lub umowy o dzieło - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
 5. utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez ten organ,
 6. wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za rok poprzedzający okres zasiłkowy z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 7. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za za rok poprzedzający okres zasiłkowy rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu za rok poprzedzający okres zasiłkowy. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy roku poprzedzającego okres zasiłkowy. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wych.),
 2. uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie (PUP Włodawa – oświadczenie),
 3. uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie lub dzieło (umowa i PIT 11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy),
 4. uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez ten organ,
 5. rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za za rok poprzedzający okres zasiłkowy z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za za rok poprzedzający okres zasiłkowy wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku poprzedzającym okres zasiłkowy uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie gminy Hanna i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.