S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W HANNIE

§1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
 2. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami)
 3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r.   Nr 155 poz. 1014 ze zmianami)
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. 2003 Nr 228 poz. 2255 ze zmianami)
 5. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 ze zmianami)
 6. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U z 2005 r. Nr 267 poz. 2259)
 7. Ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 Nr 71 poz. 734 ze zmianami)
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego   (Dz. U z 2000 Nr 98 poz. 1071)
 9. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych
 10. niniejszego statutu

§ 2
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Hanna

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie i zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę
 2. Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

§ 3
Obszar działania

 1. Obszarem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Gmina Hanna
 2. Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Hannie
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej diagnozuje wszystkie problemy społeczne na terenie swego obszaru działania i na podstawie diagnozy sporządza bilans lokalnych potrzeb społecznych

§ 4
Do zadań Ośrodka należy:

 1. przyznawanie i realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przewidzianych przepisami prawa
 2. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 3. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej i inne świadczenia socjalne oraz sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 4. opracowanie i koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wynikających z niej programów integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 5. realizacja innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
 7. realizacja zadań zleconych  wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej
 8. realizacja zadań wynikających z innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych

§ 5
W wykonaniu swych zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi.

§ 6
Środki finansowe

 1. Gmina zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej środki finansowe na realizację zadań własnych i zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników
 2. Wojewoda za pośrednictwem budżetu gminy zapewnia środki finansowe na realizację zadań zleconych, w tym w odpowiedniej części na utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia dla pracowników

 

§ 7
Organizacja pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Strukturę organizacyjną ośrodka tworzą:

 1. Kierownik
 2. Pracownicy socjalni
 3. Główny Księgowy
 4. Referent ds. świadczeń rodzinnych

2.Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Kierownik, odpowiedzialny za jego działalność,
3. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje starszy pracownik socjalny
4. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt
5. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników Ośrodka
6.  Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hannie wykonuje Wójt Gminy Hanna
8. W zakresie zadań zleconych nadzór nad działalnością Ośrodka Pomoc Społecznej sprawuje Wojewoda za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

§ 8
Decyzje administracyjne

 1. Decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań własnych, własnych o charakterze obowiązkowym i zleconych w sprawach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych  i zaliczki alimentacyjnej wydaje upoważniony przez Wójta Gminy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Wójt Gminy na wniosek Kierownika upoważnia inną osobę do wydawania decyzji administracyjnych

§ 9
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej

§ 10
Szczegółową organizację pracy określa regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 11
Zmiana treści statutu wymaga uchwały Rady Gminy Hanna