Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie jest podstawową jednostką systemów pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

  • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Hanna;
  • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
  • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
  • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
  • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
  • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez GOPS;
  • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.