Drukuj
Pomoc niepełnosprawnym

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje   się   w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

Wysokość świadczenia:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości:

- od dnia 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. w wysokości 184,42 zł. miesięcznie

- od dnia 1 listopada 2019 r. w wysokości 215,84 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom uprawnionym bez względu na dochód.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Niezbędne dokumenty:

Osoba, która w trakcie pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z GOPS uzyska prawo do dodatku pielęgnacyjnego, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym ośrodek, pod rygorem zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.