OGŁOSZENIE

DARY ŻYWNOŚCIOWE PODPROGRAM 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie informuje mieszkańców Gminy Hanna o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w ramach Podprogramu 2019.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana dla osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy żywnościowej, zobowiązane są do złożenia oświadczenia wraz z zaświadczeniami o dochodach za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie (pok. nr 10 i 11).

Termin składania oświadczeń: od 1.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

Brak złożenia stosownego oświadczenia lub złożenie oświadczenia po dniu 31.08.2019r. będzie skutkowało nie udzieleniem takiej pomocy na etapie dystrybucji darów żywnościowych w Podprogramie 2019

 

Edyta Drzymalska

Kierownik GOPS w Hannie