GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HANNIE

ogłasza nabór do projektu pt. „Aktywna Gmina Hanna”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2014-2020

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby wykluczone lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Gminy Hanna będące klientami OPS, w tym w szczególności:

- osoby bierne zawodowo

- osoby bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

            W ramach projektu dla każdego uczestnika zaplanowano kompleksowy program wsparcia obejmujący  diagnozę potrzeb uczestników, stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, poradnictwo psychologiczne i zawodowe oraz jedna z form wsparcia:

- szkolenia/ kursy w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych kwalifikacji i kompetencji. Za udział w szkoleniach uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

- staż w ramach którego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania nowych praktycznych umiejętności. W czasie stażu uczestnicy otrzymają stypendium stażowe.

- grupa wsparcia utworzona dla kobiet pochodzących z rodzin borykających się z problemem alkoholowym  oraz dotkniętych przemocą domową.

Okres realizacji projektu: od 1.06.2019 r. do 30.06.2022 r.

Rekrutacja do projektu odbywa się w III Turach:

I Tura: czerwiec 2019 r.

II Tura: czerwiec 2020 r.

III Tura: czerwiec 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie pokój nr 4 oraz w pokoju nr 10, pod nr tel. 833798343

 

Projekt  „Aktywna Gmina Hanna”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020